ဝိုင်းဝိုင်းလည်း မြိတ်ဒေသအစားအစာဆိုင်

ဝိုင်းဝိုင်းလည်း မြိတ်ဒေသအစားအစာဆိုင်

အမှတ် ၁၅၃ ( A ) / ဝေဇယန္တာလမ်းမပေါ် ( ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ရ

Share Post မျှဝေပါ

သုံးသက်ချက်ရေးပါ

Rating


ဆက်စပ် ပစ္စည်းများ

Buy 5 Get 1 kitekyaykite and Up to 20% Off For Food

  • Percentage

Have you ever eaten Myeik Traditional Food? We have good news for Myeik Food lover. That is Buy 5 Get 1 Kat-Kyay-Kite and up to 20% OFF for food at Wine Wine Lal.Why’s Myeik food famous? You can get there fresh seafood and more delicious. As for the restaurant's design, it is like going to the seaside. It is decorated with marbles and boats. When you come to Wine Wine Lal, you must eat Kat-Kyay-Kite....